Klauzula informacyjna dla beneficjenta Fundacji E-fektywni.org o przysługujących prawach
w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r.: 

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja E-fektywni.org z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mglista 14a/12;

53-020, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527339 ; NIP 895-20-36-860: ; adres e-mail: kontakt@e-fektywni.org telefon: +48 517 916 805; 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie

E-fektywni.org „Szkoła Liderów – działalność podnosząca kwalifikacje i uzupełniająca lukę w ofercie edukacji zasadniczej, mająca na celu zwiększenie szans uczestników na rynku pracy i budowanie świadomego i współpracującego społeczeństwa.”

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

4. Dane osobowe zgromadzone w celu zawarcia i realizacji umowy, będą przechowywane przez Administratora w czasie jej realizacji oraz przez okres 10 lat  czyli w czasie wymaganym przez organy kontrolne Państwa w szczególności ZUS i US. 

5. Administrator nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

W przypadkach opisanych w punkcie 8., należy przekazać informację na adres mailowy: kontakt@e-fektywni.org lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji E-fektywni.org, ul. Mglista 14a/12, 53-020 Wrocław.

9. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa; 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi uczestnictwo w Projekcie

E-fektywni.org „Szkoła Liderów – działalność podnosząca kwalifikacje i uzupełniająca lukę w ofercie edukacji zasadniczej, mająca na celu zwiększenie szans uczestników na rynku pracy i budowanie świadomego i współpracującego społeczeństwa.”

11. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.