REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE SZKOŁA TALENTÓW

§1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Szkoła Talentów – działalność podnosząca kwalifikacje i uzupełniająca lukę w ofercie edukacji zasadniczej, mająca na celu zwiększenie szans uczestników na rynku pracy i budowanie świadomego i współpracującego społeczeństwa” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

§ 2. Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 2020-08-01 do 2022-12-31.
 2. W projekcie może wziąć udział 16 osób.
 3. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 4. Projekt realizowany jest w formie szkoleń, praktyk, coachingu, realizacji autorskich projektów.
 5. Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności zarządzania projektami, w tym: planowanie, prowadzenie i ewaluacja projektu; komunikacji interpersonalnej, umiejętności budowania zespołu i pracy w zespole, metodyki zarządzania projektami oraz rozwój indywidualny.
 6. Udział w projekcie jest bezpłatny – sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
 7. Projekt zakłada:
 8. Około 45 godzin szkoleń
 9. 6 godzin stacjonarnego szkolenia z coachem
 10. 7 sesji indywidualnych z coachem
 11. Realizację autorskiego projektu.
 12. Projekt realizowany będzie przede wszystkim na terenie Wrocławia i w przypadku form wyjazdowych przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska.
 13. W związku z sytuacją epidemiologiczną, w zależności od obowiązujących obostrzeń, cały projekt lub jego elementy mogą odbywać się on-line.

§ 3 Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie od początku marca do 30 kwietnia 2022r. przez Fundację E-fektywni.
 2. Przebieg rekrutacji:
 3. I etap – wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 4. Wybór kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu
 5. II etap – rozmowa rekrutacyjna
 6. Osoby, które pozytywnie przeszły II etap rekrutacji zostaną poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu się do projektu.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z informacjami zawartymi w Klauzuli informacyjnej dla beneficjenta e-fektywni.org o przysługujących prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych, oraz wyrażeniem na nie zgody. Klauzula znajduje się pod linkiem: https://e-fektywni.org/rodo-fundacja-e-fektywni/

§4 Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest rezygnacja z udziału w projekcie. Decyzję o rezygnacji należy złożyć do Koordynatora w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem rezygnacji.

§5 Skreślenie z listy uczestników projektu

 1. Skreślenie z listy uczestników Projektu możliwe jest w przypadku gdy nastąpi jedna

z poniższych przyczyn:

 • uczestnik będzie obecny na mniej niż 80% pozostałych zajęć zaplanowanych w Projekcie
 • uczestnik rażąco łamie zasady określone w wewnętrznych regulaminach – w tym przypadku

o ewentualnym skreśleniu z listy uczestników decyduje cała Kadra Projektu.

 • Uczestnik zostanie poinformowany o skreśleniu z listy drogą mailową lub telefoniczną wraz

z podaniem przyczyny, najpóźniej 1 dzień po podjęciu decyzji.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Kadrę Projektu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.e-fektywni.org i obowiązuje przez cały okres trwania projektu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.e-fektywni.org oraz u Koordynatora Projektu.